ZLTO

Belangenbehartiging glastuinbouw

Solliciteer direct

Als Belangenbehartiger behartig je samen met je directe collega’s, op lokaal, regionaal en provinciaal vlak, de belangen van onze leden. Dit gebeurt binnen het team Belangenbehartiging met specialisten op diverse aandachtsgebieden waaronder ruimtelijke ordening/omgeving, Bodem & Water, Kringlooplandbouw/Mest, Energie & Klimaat. Hierbij richt je je op het inventariseren van de collectieve behoefte, het bevorderen van gewenste ontwikkelingen in regionale en provinciale politiek, op zodanige wijze dat de ledentevredenheid toeneemt door behaalde resultaten en zorg je dat er een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van ZLTO.

Werkzaamheden die onder andere tot deze functie behoren zijn:

  • Het samen met glastuinbouwondernemers ondersteunen en ontwikkelen van plannen gericht op verduurzaming van de sector op de thema’s energie, arbeid en water;
  • Het ontwikkelen en uitvoering geven aan de regionale kansen van de glastuinbouwbedrijven om slimme energie-koppelingen te leggen met andere regionale functie;
  • Het vormgeven en tot uitvoering brengen van de gebiedsgerichte aanpak energie glastuinbouw met onze samenwerkingspartner Glastuinbouw Nederland; Het onderhouden van intensief contact met bestuurders en glastuinbouwondernemers om de behoefte te inventariseren en deze te kunnen vertalen naar gerichte inzet in lobby en belangenbehartiging. Denk hierbij aan het doen van voorstellen voor acties, het vinden en benutten van kansen en het initiëren van nieuw projecten, het deelnemen aan bijeenkomsten en het intensief contact onderhouden en vormen van coalities met overheden en andere stakeholders. Het netwerk/de stakeholders in deze functie bestaan onder andere uit provincie, gemeenten, RES-regio’s, waterschappen en het regionaal bedrijfsleven;
  • Het signaleren van kansen via initiatieven van (groepen) leden en deze begeleiden bij de realisatie. Je zorgt dat je altijd vroegtijdig en pro-actief betrokken bent bij de planvorming;
  • Het structureel en proactief voeren van overleg met het regiobestuur Brabant/Zeeland en de specialisten van Glastuinbouw Nederland op de genoemde thema’s;
  • Je bent medeverantwoordelijk voor het uitdragen van de missie en visie “verantwoorde glastuinbouw” van Glastuinbouw Nederland;
  • In samenwerking met de afdeling Leden & Marketing zorgdragen voor communicatie en informatie naar leden en niet-leden over de ontwikkelingen op jouw terrein en ook over de behaalde resultaten en de standpunten van ZLTO;
  • Het, op aanvraag, leveren van specialistische kennis op het eigen vakgebied aan de afdeling Advies of Programma’s om een bijdrage te leveren aan adviesopdrachten of projecten.
Solliciteer direct